Foreldresamarbeid

For at barn skal ha god mulighet for utvikling og læring i barnehagen, krevet det at vi har et godt samarbeid med foreldre og foresatte. Et godt samarbeid er preget av respekt og forståelse, og anerkjennelse av at det finnes ulike måter være gode foreldre på. En av våre utfordringer er å imøtekomme forskjellighet og variasjon i foreldregruppen og ivareta alles rett til medvirkning. Vi må også klare å balanserer hensynet til foreldrenes ønsker for sitt barn med hensynet til hele barnegruppa.

Barnehagen er preget av mangfold og variasjon og foreldre har ulike ønsker for sitt barn. Gjennom en god og åpen dialog ønsker vi å knytte hjem og barnehage sammen til det beste for barnet. Lov om barnehager legger stor vekt på foreldrenes medvirkning, og vi skal legge til rette for det ved å samarbeide med dere på best mulig måte. Gjennom et godt samarbeid vil barna få en stimulerende og trygg oppvekst.