Lek

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd, første punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 2. ledd)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver:

"Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen."

Vi har fokus på barns lek og er opptatt av at alle skal ha noen å leke med. Se mer om lek i barnehagens årsplan.